Предизборна платформа за изборите
за Европейски парламент
2019 - 2024

Повече пряка демокрация и представителност на гражданите в европейските институции

1. Пряк избор на общ европейски президент от всички граждани на ЕС, който да замени председателя на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет.

2. Въвеждане на правомощия на Европейския парламент пряко да изготвя и гласува законопроекти. Премахване на монопола на Европейската комисия върху законодателната инициатива и разширяване на влиянието на пряко избраните европейски представители върху законодателния процес.

Силна обща външна политика и политика за сигурност и отбрана

3. Създаване на обща европейска армия, която, наред с други функции, да пази българските и останалите външни граници на ЕС.

4. Обща политика на ЕС за разрешаване на мигрантския проблем:

а. Стриктна политика на разграничаване между бежанци и икономически мигранти. Бежанците, представляващи много малко малцинство, да бъдат приемани. Икономическите мигранти да бъдат приемани само на национален принцип от държави, които имат нужда от подсилване на работната си ръка.

б. Контрол на пропускане през външните граници на хора, застрашаващи сигурността на ЕС.

5. Продължаване на тясното сътрудничество с НАТО и Обединеното Кралство за отбраната на ЕС.

Ефективно правосъдие за всички граждани и гарантиране на върховенството на закона във всички държави членки

6. Разследване на злоупотребата с влияние и власт в страните членки чрез разширяване на правомощията на европейската прокуратура.

7. Реформа на съдебната система, следвайки успешните европейски примери:

а. Край на партийните назначения във Висшия съдебен съвет: отпадане на квотата членове на ВСС, избирани от Народното събрание. Въвеждане на нов механизъм за избор на членове на ВСС, при който НС одобрява предложени от органите на съдебната власт кандидати.

б. Повече отчетност по висшите етажи на съдебната власт: намаляване на мандата на Главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС - с възможност за преизбиране.

в. Прозрачност и равенство пред закона: участие във Висшия съдебен съвет на хора без юридическо образование под формата на комисия, която да бъде стожер за нравствеността и почтеността при назначаване на магистратите и осъществяване на техните функции.

г. Независимост на съдебната власт: осигуряване на случайното разпределение на делата чрез високотехнологични гаранции и участие на студенти от юридическите факултети като наблюдатели и гаранти на процеса.

Свободна и просперираща икономика: стимулиране на предприемачеството, честната конкуренция и новите технологии

8. Модернизация на държавната администрация чрез електронни правителство и услуги за гражданите:

а. Незабавно въвеждане на електронното гласуване в България за повече гражданска активност и демократична легитимност.

б. Въвеждане на електронно гражданство за физически и юридически лица по естонски модел.

9. България – там, където се взимат големите решения - влизане в Еврозоната и лобиране за банков съюз и европейски Министър на финансите:

а. Приемане на България в Еврозоната по възможно най-бързия начин и достъп до 500- милиардния Европейски стабилизационен механизъм (ЕСМ) в моменти на икономическа криза.

б. Модернизиране на българската банкова, осигурителна и застрахователна система.

10. Превръщане на Европа и България в лидер в науката, иновациите и новите технологии:

а. Достигане на поне 4% от БВП инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

б. Подпомагане на нови научни постижения и удвояване на депозираните патенти чрез по-високи нива на инвестиции, ускоряване и улесняване на процедурите, както и модернизиране на правилата за защита на интелектуална собственост. 

в. Паневропейско стимулиране на по-тясно взаимодействие между университетите, БАН и бизнеса с цел развитие на високи технологии и иновации.

11. Малкият и среден бизнес в основата на просперитета - насърчаване развитието на високотехнологични и иновативни МСП чрез привилегирован достъп до европейско финансиране и повишен контрол върху разпределението на земеделските субсидии:

а. Приоритизиране на МСП в разпределянето на държавно и европейско финансиране.

б. Достъп до европейските пазари за всички - въвеждане на дигитална платформа за създаване на международни партньорства и за административна подкрепа и консултации.

в. По-малко бюрокрация за повече икономически просперитет-намаляване на бюрокрацията за МСП и административните бариери между страните членки.

Инвестиции в нашето бъдеще – приоритизация на образованието, науката и новите технологии

12. Ефективно и ефикасно образование в крак с 21-ви век: Промяна на принципа на финансиране от количество (брой студенти) към качество (на научната дейност на преподавателите и на постиженията на студентите).

13. Развитие на университети на европейско ниво в България:

а. Концентрация на ресурсите в няколко висши учебни заведения с цел България да има университет в топ 500 и след това в топ 250 в световните класации.

б. Намаляване на броя на държавно финансирани университети в България.

в. Инвестициите в образованието като основен двигател за ускорено икономическо развитие: приоритизация на финансирането на технологични специалности в средното и висше образование.

Радикална реформа в здравеопазването за качествени и надеждни грижи за всички граждани

14. Качествени здравни грижи чрез развитие на европейски програми за превенция и профилактика на социално значими заболявания (детско здравеопазване и майчинство, сърдечно-съдови и мозъчни заболявания,онкологични заболявания, превенция на зависимостите).

15. По-качествено лечение за българските граждани чрез полагане на основите на Европейска здравна система:

а. Интеграция на донорските банки между държавите членки.

б. Развитие на медицинския туризъм в България и улесняване на достъпа до лечение в чужбина на българските граждани чрез създаване на общи европейски клинични пътеки (като в сферата на рехабилитацията и балнеолечението).

16. Въвеждане на електронно здравеопазване и електронни здравни карти за всички граждани.

Опазване на околната среда и здравето на гражданите чрез иновации и ефективно използване на природните и финансовите ресурси

17. Подобряване на качеството на въздуха чрез забрана на горенето на твърдо гориво в големите европейски градове, включително София.

18. Стимулиране на достъпния електрически градски и личен транспорт.

19. Модерни работни места и ,,зелена икономика‘‘ - засилване на политиката за преход към ,,зелена‘‘ енергия и усъвършенстване на европейския пазар за търговия с емисии.

20. Забрана на употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба и преминаване към по-екологични алтернативи, щадящи природата.