Общи условия

Използвайки уебсайта и вписвайки доброволно личните си данни с цел информираност и доброволство декларирам, че:

Доброволно и информирано давам изричното си съгласие Коалиция “Път на младите” да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:

• работа в качеството ми на доброволец на коалицията;

• с цел да получавам информация относно събития и действия на Коалицията;

Уведомен(а) съм, че:

- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: физическа идентичност, образователна /избираема/, професионална /избираема/,  членство в организации и други социално ангажиращи дейности/;

- Достъп до личните ми данни ще имат: обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане), членове на Коалицията с цел ангажиране на доброволеца с доброволческа дейност;

- Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от:  2 /две/ години;

- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:

• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;

• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

- достъп до личните ми данни;

- коригиране (ако данните са неточни);

- изтриване (право „да бъда забравен“);

- ограничаване на обработването;

- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;

- възражение срещу обработването на личните ми данни;

- жалба до надзорен орган;

- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.